Etická výchova a rozvoj klíčových kompetencí

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova směřuje k vytváření klíčových kompetencí tím, že sleduje následující dílčí cíle:

 • Rozvinout u žáků schopnosti aktivně a tvořivě ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky.
 • Umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztahy.
 • Vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě získaných dovedností a vědomostí.
 • Rozvinout u žáků správné způsoby komunikace a demonstrovat nové formy efektivního a tvořivého využívání dostupných prostředků komunikace.
 • Vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce.
 • Vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých.
 • Vytvořit vnější podmínky, aby žáci mohli vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb.
 • Rozvinout u žáků schopnost samostatně pozorovat, experimentovat a získané výsledky kriticky posuzovat a vyvodit z nich závěry pro využití v budoucnosti.
 • Vést žáky k rozpoznání smyslu a cíle učení.
 • Umožnit žákům kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich.
 • Podněcovat žáky ke kritickému myšlení, aby byli schopni činit uvážlivá rozhodnutí, za která jsou zodpovědní a která jsou schopni obhájit.
 • Vést žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, k snaze jim porozumět a vhodně na ně reagovat.
 • Umožnit žákům vytvořit si pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry a samostatnému seberozvoji.
 • Vést žáky k ovládání vlastního chování.
 • Vytvořit podmínky, aby žáci mohli na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat participovat na utváření dobré atmosféry v týmu.
 • Povzbuzovat žáky k respektu přesvědčení a hodnot druhých lidí.
 • Rozvinout u žáků schopnost vcítit se do situací ostatních lidí.
 • Vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí.
 • Umožnit žákům pochopit základní enviromentální a ekologické problémy a souvislosti.
 • Podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.
 • Vést žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.