Proč etická výchova?

 • Podle průzkumu Dr. Strakové z roku 2009, 74% současných rodičů se domnívá, že disciplina a pořádek ve škole je nyní horší než za dob, kdy oni sami byli na základní škole.
 • Vzhledem ke změnám životního stylu společnosti je potřebné žáky ve škole seznámit s etickými tématy.
 • Vzhledem k relativizaci hodnot je prospěšné, aby škola vyčlenila konkrétní čas, během kterého budou žáci vzájemně reflektovat své etické postoje a ověřenými způsoby si budou osvojovat eticky přijatelné chování.
 • Vzhledem k délce času stráveného ve škole se ukazuje, že základy etického chování vytvořeného v rodině je vhodné během školní docházky systematicky zpevňovat.
 • Hodiny etické výchovy jsou ověřeným a účinným nástrojem prevence sociálně nežádoucích jevů a zlepšování školního klimatu.

Pro ilustraci uvádíme závěry evaluace efektů etické výchovy na slovenských školách, která ukázala, že:

 • žáci většinou získali důvěru k učiteli etické výchovy a dokázali se svěřit se svými problémy.
 • se změnilo chování žáků v hodinách etické výchovy: ubylo sporů a hádek, zvýšila se kázeň žáků.
 • se žáci naučili respektovat i méně přitažlivé nebo zanedbané spolužáky.
 • díky etické výchově se podařilo vyřešit několik složitých výchovných případů.

Proč MŠMT zavádí etickou výchovu jako samostatný předmět, když by měla prostupovat celou školou?

Důvody jsou následující:

 • Osobnost žáka je nutné vést k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile.
 • Výuka, která je založena na zážitku a zkušenosti žáka je časově náročná – nedá se dlouhodobě zařazovat do jiných hodin, následně může dalšími hodinami prolínat.
 • Časová náročnost se zvyšuje dále tím, že zkušenost je nutné reflektovat a zobecnit pro každodenní život.
 • V mnoha evropských školských systémech se etická výchova jako samostatný předmět osvědčila např. na Slovensku, ve Finsku, v Německu atd.
 • Praxe často ukazuje, že současné prolínaní etické výchovy školou je nedostatečné.

Etickou výchovu chceme žákům nabídnout zajímavým způsobem. Jako obsah jsme proto zvolili témata aplikované etiky, která se zabývá především problematikou dobrých mezilidských vztahů. Učitel v hodinách etické výchovy nemoralizuje, ale žáky seznamuje s žádoucími způsoby chování skrze jejich osobní zkušenost, kterou společně ve skupině reflektují a snaží se ji vhodným nácvikem osvojit. Cílem je u žáků formovat důležitou součást charakteru – prosociálnost, tj. schopnost být prospěšný druhým bez předem očekávané protislužby.

Nejsou již témata etické výchovy v RVP obsažena?

Některá ano, některá ne. Překryv však můžeme zaznamenat ve všech vzdělávacích oblastech. Etická výchova doplňuje RVP především o tato důležitá témata:

 • Prosociální formy chování
 • Pozitivní city
 • Iniciativnost
 • Vzory
 • Etický rozměr osobnosti – ctnosti a hodnoty, lidské svědomí
 • Smysl života

Nemohla by se etická výchova vyučovat v rámci stávajících předmětů?

Nemohla efektivně. Došlo by k jejímu roztříštění. Etická výchova logicky přesahuje cíli a obsahem ostatní „výchovné“ předměty. Ani český jazyk není součástí např. vlastivědy, kam by mohl patřit. Naším cílem je, aby se etická výchova do budoucna stala základním a integrativním prvkem výchovy na školách.